prikirsti

prikirsti
1 prikir̃sti, prìkerta, prikir̃to 1. tr. kirviu kertant daug ko prigaminti: Jis prikirto vežimą malkų girio[je] J. Brolis prikerta beržo šakų . Žmonės prikirto daugybę ekečių . Du vežimus virbų prikirtáu Brs. Aš prikirtau malkelių iš žalių aržuolėlių LB94. | refl. tr.: Da po vežimėlį žabų prisikirtom ir parsivežėm Jnšk. 2. tr. daug ko dalgiu pripjauti: Šįmet jie prikirto šimtą vežimų rugių Vb. Popiet dar prikir̃tom tris kapas rugių Alv. Gana prikirtau kalne rugelių KlvD82. 3. refl. N kirsti iki nebenorint. 4. pjaunant (rugius) priblokšti (nupjautuosius prie nepjautųjų).
prikertamaĩ adv.: Rugius, prikertamaĩ pjaunant, renka atbulai (atbulos eidamos) Skdv.
5. tr. nesmarkiai kirsti, ne visai nukirsti: Vanagas buvo prikirtęs vištelę, bet atgaivinom Šts. 6. intr. didesne korta kirsti: Su kozeriu prikirsk, kad pigiai nepaimtų Skr. Prikir̃sk su kapliuku Skr. 7. intr. truputį mušti, pliekti: Jurgiukas, rėkdamas ir su botagu stipriai prikirsdamas, pradėjo arklius varyti ir akėti . Prikertamas arklys – kuriam reik prikirst Lp. Prikertamu (reikalingu raginti) arkliu nenuobodu važiuot – suk ir suk botagu Lp. Jis truputį prikertamas – jį vis uik ir uik Vlk. 8. tr. prismeigti prie ko: Šukoms prikertu plaukus, ir gerai Šts. 9. tr. priskirti, prijungti: Prikir̃to iš ganyklų apei du hektarus žemės Brs. Prikir̃sk, kur menkesni seradėliai, in linieną ardamas Lp. 10. tr. priteisti: Prikir̃to jam tris mėnesius kalėjimo Skr. 11. tr. pridaužti, primušti (koją prie kojos): Prikirsk kojas [kad ir su klumpiais] kaip kareivis Šts. 12. intr. prk. smarkiai pasakyti: Žodžiūse ne kartą jam prikirsdavo M.Valanč. Prikirto man žodžiu, aš jam atkirtau . Ne sykį Jonas jam prikirto, kad Tamošiaus javai už visų geresni Žem. 13. intr., tr. prk. privalgyti: Vyresnieji vaikštinėja ir erzina: tegu, girdi, prikerta, nes šiandie ir ryt nebegaus valgyti . Kažkuris dičkių, dieną beravėdamas daržą, prikirto morkų . Prikirsk gerai, kad būtum drūtas dobilus pjauti Žvr. Lašinių prikirtus, možna ir dirbt Skdt. Prikir̃sk, pritašyk, kad ilgai būtum sotus Ds. | refl.: Gerai prisikir̃sk, kad namie nebenorėtum Slm. Tai prisikirtaũ! Jrb. Paknopstomis pribėgo prie išmesto ėdesio ir gerai prisikirto J.Balč. 14. prk. tr. apgauti: Tas palaidūnas ėmė ir prikirto mergaitę Grž. \ kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; parkirsti; perkirsti; piekirsti; prakirsti; prikirsti; sukirsti; užkirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • prikirsti — prikir̃sti vksm. Prikirtaũ žãbų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • piekirsti — 1 piekir̃sti, piẽkerta, piekir̃to (dial.) tr. prikirsti: Py krūmų nuejo, piekirto medžių ir turia Šlu. kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritašyti — NdŽ, KŽ 1. tr. I tašant pridaryti: Anas grąžtu sienoj prigręžė skylių, iš apušinio medžio pridrožė, pritašė kuolelių LTR(Slk). Tiek daug lotų pritãšė Trgn. Ar daug skiedų pritašeĩ? Dglš. | refl. tr. NdŽ: Pristãšęs šulelių, cebrikus stato Kpč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkirsti — 1 antkir̃sti, añtkerta, antkir̃to (ž.) 1. tr. dalgiu kertant (pjaunant), rasti: Rasi antkirsi aukso žiedelį dešimtoje pradalgėje TDrVII16. 2. tr. kišti ant ko nors: Stovi, nosį antkir̃tusys (antkišusys), veizas, ką aš dirbu Šts. 3. intr. bėgant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirsti — 1 apkir̃sti, àpkerta, apkir̃to 1. tr. apkapoti aplinkui: Medį apkir̃to aplink, ir nudžiūvo Prn. Nedaug apkirtaũ, bus sunku nupjauti Ktk. Vėjas iškela àpkirstą (apkapotomis šaknimis) eglę, išrauna laukan Šts. Akmenį apkir̃sti KI190. 2. tr. šiek …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apušrotas — sm. (1) J, Krž, Kv, Ms žr. 1 apušotas: Mes iš apušroto grybų užtenkam Brs. Nueik į apušrotą mietų prikirsti Užv. Priš penkiasdešimt metų čia buvo begaliniai apušrotai – apušės buvo sieksnininkės Krkl. Apušrotaly[je] ganiau karves Yl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirsti — 1 iškir̃sti, ìškerta, iškir̃to 1. tr. nukirsti: Iškirsčiau klevelį ir aržuolėlį, grindyčiau tiltelį per Nemunėlį (d.) Smn. Iškirsk, sūneli, tą putinėlį Vlk. Aš tą dagį iškirsiu, per tvorelę išmesiu Klvr. iškirstinaĩ adv.: Visus storus ąžuolus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirsti — 1 kir̃sti, ker̃ta, kir̃to 1. tr. kuo nors aštriu smogiant pargriauti, paguldyti; atskirti dalį nuo visumos, smulkinti: Kir̃sk medį stovintį, kapok gulintį J. Ir nei vieno liemenio lietuviai nekir̃tę, jėg tik stuobriai papuvę savaime išvirtę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klostas — klõstas sm. (2, 4) 1. žr. klostė 1: Pasiūk suknelę su klõstais Alk. Sijonas sumėtytas klõstais Jnšk. Būdavo angerkų, kur ties kiekviena siūle buvo suklostyta iki keturių klostų – viens ant kito Kp. Pečių linijoje užmetamas dygsniuotas klostas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”